HORNO BELCAN, S.L.
N.I.F. B-60635703
Domiciliada en Carrer Santander, 69-71 Interior Nau 2-3, 08020, Barcelona
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​Tom 27466 al, foli 0172, full B-119.094, inscripció 1
ª.

Dades per a la comunicació directa amb l’empresa:
belcan@belcan.es

Propietat de la Pàgina i Contingut:
Gràcies per visitar http://www.belcan.es titularitat de HORNO FORN S.L. A través d’aquesta web podrà realitzar consultes gràcies a la informació actualitzada sobre els productes de pastisseria de HORNO BELCAN, S.L. Així com informar-se sobre les diferents campanyes dutes a terme en tot moment. A més, a la següent pàgina web, podrà sol·licitar la Informació de les nostres ofertes a través d’una “Newsletter” o fer-nos arribar la seva opinió, dubtes o comentaris sobre els nostres serveis als apartats de contacte.

Propietat intel·lectual:
Els Drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes a http://www.belcan.es corresponen en exclusiva a HORNO BELCAN, S.L. excepte que en aquestes s’indiqui una titularitat diferent. La Reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de HORNO BELCAN, S.L. o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici d’accions judicials o extrajudicials que els hi poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la que l’usuari pot accedir a través d’aquest web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’altre indole. HORNO BELCAN, S.L no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

Protecció de Dades Personals:

HONRO Belcan, S.L. manté un fitxer de fades personals en el què queden registrades les dades personals dels usuaris a els únics efectes de poder prestar els serveis correctament.

Els usuaris, en introduir les seves dades personals en els camps assenyalats durant el procés de contractació, consenten inequívocament i expressament a que aquestes dades s’incorporin al mencionat fitxer de dades personals.

Les Dades personals recollides en el referit fitxer de dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu desenvolupament reglamentari. En aquest sentit, una vegada finalitzada la prestació de serveis, les dades es retornaran al responsable del tractament.

Així mateix se l’informa que, mentre que el titular de les dades personals objecte de tractament, podrà exercitar gratuïtament els drets d’Accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades i la revocació del seu consentiment, en els punts previstos per la Llei 15 / 1999, de conformitat amb el procediment establert. Els esmentats drets podran ser exercitats a través del correu electrònic belcan@belcan.es o bé, dirigint-se al responsable per escrit del fitxer a domicili que, a efectes de comunicacions, s’indica a continuació: HORNO BELCAN, SL

Cookies

HONRO BELCAN, S.L. podrà instal·lar cookies en els seu ordinador per tal de conèixer Informació estadística dels visitants al seu web, en cap cas aquestes dades seran dades personals. El seu navegador, en ocasions, generarà u missatge instantani que possibilitarà als visitants al web oposar-se a la instal·lació dels citats dispositius de recuperació de dades. En el cas d’oposar-se a la instal·lació de cookies, la navegació per http://www.belcan.es no es veurà afecta de cap manera.

Per altre banda, en el supòsit de que el seu navegador no li faciliti aquesta possibilitat de forma automàtica, l’informem que pot deshabilitar la instal·lació de cookies seguint les instruccions d’usuari del seu navegador.

Exoneració de responsabilitat

L’ús del web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal.

En el supòsit de realitzar la contractació electrònica a través del Web, HORNO BELCAN, S.L. es compromet a facilitar la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Per tant, tindrà a la seva disposició les Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat la seva Lectura i acceptació abans de realitzar contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment que correspongui. En aquest sentit, si s’accepten les esmentades condicions generals de contracció, s’entén que comprèn i accepta el contingut de les mateixes.

HORNO BELCAN, S.L. s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que podria produir-se en relació amb les dades dels establiments que apareixen a la web, especialment pel que fa referència a les places disponibles als mateixos, i dels preus dels serveis que ofereixen.

HORNO BELCAN, S.L. no és responsable del contingut d’altres webs que siguin accessibles des de la web http://www.belcan.es en no tenir la possibilitat ni potestat de revisar la legalitat dels continguts de les mateixes.

Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. no es fa responsable de la transmissió de qualsevol programa informàtic que pugui ser denominat com a “virus” o perjudici en el seu equip que pugui produir-se com a conseqüència de l’accés a la nostre web.

Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte es regirà per la llei espanyola. Amb renúncia expressa al fur que per raons del seu domicili pogués correspondre-li. Expressa Per Que Raó de Sa Domicili Podria correspondre, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Privacitat

L’usuari de BELCAN està proporcionant voluntàriament i consent expressament, tal com es reflecteix en l’apartat 8 de les Condicions Generals, les dades de caràcter personal (les Dades Personals) i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que BELCAN els tracti de forma automatitzada i incorpori un fitxer amb la finalitat de poder oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable HORNO BELCAN, S.L. i que es troba registrat o donat d’alta davant l’autoritat competent.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Amb aquests objectius, n’hi haurà prou amb contactar amb HORNO BELCAN, S.L. a través del correu electrònic belcan@belcan.es, HORNO BELCAN, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els Clients de www.belcan.es garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través de la web es realitzen mitjançant un servidor segur. El software d’aquest servidor codificació la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a HORNO BELCAN, S.L. Així mateix, HORNO BELCAN, S.L. disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzemat i revelació de dades per evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vigent a Espanya.